អ្នក​បឹងកក់​បដិសេធ​ថា​មិន​ពាក់ព័ន្ធ​នយោបាយ

វិទ្យុអាស៊ីសេរី, ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី ២២ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១២
This entry was posted in video and tagged , . Bookmark the permalink.