នគរបាលស្ងាត់ស្ងៀមខណៈអ្នកតវ៉ាណៅបឹងកក់ឃុំនៅឡើយ

ឃួន ណារីម, ខេមបូឌា ដេលី, ថ្ថៃទី ២៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១២

Advertisements
This entry was posted in ការឃុំខ្លួន, ការតវ៉ាដីធ្លា បឹងកក់, ខ្មែរ, រំលោភសិទ្ឋិមនុស្ស, អំពើហិង្សា. Bookmark the permalink.