គ្រួសារស្រ្តីនៅបឹងកក់ដែលជាប់ពន្ឋនាគារ ប្តេជ្ញាបន្តធ្វើការតវ៉ា

Zsombor Peter and ឃី សុវឌ្ឃី ,The Cambodia Daily ,ថ្ងៃទី ២៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១២

Advertisements
This entry was posted in ការឃុំខ្លួន, ការតវ៉ាដីធ្លា បឹងកក់, ខ្មែរ, រំលោភសិទ្ឋិមនុស្ស, អំពើហិង្សា and tagged , . Bookmark the permalink.