តុលាការមិនមានមូលហេតុច្បាស់លាស់………….

ឃី សុវឌ្ឃី ,The Cambodia Daily ,ថ្ងៃទី ២៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១២

Advertisements
This entry was posted in ការឃុំខ្លួន, ការតវ៉ាដីធ្លា បឹងកក់, ខ្មែរ, រំលោភសិទ្ឋិមនុស្ស, អំពើហិង្សា and tagged , . Bookmark the permalink.