ក្រុមអ្នកតវ៉ាទាមទាឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់……

ឃី សុវឌ្ឃី, The Cambodia Daily, ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១២

Advertisements
This entry was posted in ការឃុំខ្លួន, ការតវ៉ាដីធ្លា បឹងកក់, ខ្មែរ, រំលោភសិទ្ឋិមនុស្ស, អំពើហិង្សា and tagged , . Bookmark the permalink.